Xếp ly và không xếp ly

Bộ lọc bụi nếp gấp hay không nếp gấp – Lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp

Khi nói đến bộ lọc cho hệ thống lọc bụi trong không khí. Chúng ta thường chọn 3 yếu tô sau: Nhãn hiệu Hình dạng Loại bộ lọc không khí Tuy nhiên, hầu hết các bộ lọc không khí được chia thành hai loại lớn. Bộ lọc không khí có nếp gấp( xếp ly). không …