Kiểm tra chất lượng hạt mài

Cần giám sát độ sạch của hạt mài

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất trong công đoạn phun bi làm sạch, nhưng chất lượng hạt mài rất quan trọng đối với hiệu quả dài hạn của hệ sơn phủ được sử dụng. Mức độ ngấm bẩn bề mặt từ công đoạn phun bi làm sạch có thể …