Thời gian làm sach bề mặt đến khi sơn phủ nào là phù hợp

Khoảng thời gian từ lúc – Làm sạch bề mặt đến khi sơn phủ

Thông số kỹ thuật lớp phủ và tài liệu thường chứa các quy định về khoảng thời gian tối đa mà bề mặt thép đã chuẩn bị có thể vẫn không được sơn phủ. Bài viết này đề cập đến “thời gian từ lúc chuẩn bị bề mặt đến sơn lót”. Các yêu cầu chung, …