Các loại hạt mài và ứng dụng tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp

Hạt mài không tái sử dụng hay tái sử dụng? ưu và nhược điểm

Mục đích sử dụng hạt mài giúp làm sạch bề mặt sản phẩm. Đặc biệt phải phù hợp với yêu cầu của từ doanh nghiệp, có 2 loại hạt mài. Hạt mài không không tái sử dụng: thường được bỏ sau 1 lần sử dụng. Hạt mài tái sử dụng: như bi thép tròn, cạnh …