Đào tạo nhân viên tuân thủ OSHA

Hướng dẫn đào tạo nhân viên của bạn tuân thủ quy định OSHA (Hoa Kỳ)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các quy định OSHA mới là đào tạo lực lượng lao động của bạn. Bạn có thể hiểu luật và các quy tắc được thi hành bởi tổ chức chính phủ, nhưng giải thích những điều này cho nhân viên của bạn thì khác nhiều. Lột …