Do các yêu cầu và ứng dụng khác nhau nên mỗi phòng phun bi đều được thiết kế riêng với các điều chỉnh cho phù hợp điều kiện