Hệ thống đường ống dẫn khí phòng phun sơn

Thiết kế hệ thống đường ống phân phối vận chuyển không khí

Với mỗi hệ thống vận chuyển và phân phối kênh gió gồm 3 phần: Quạt gió. Hệ thống đường ống gió. Hệ thống các miệng thổi và hút. Hệ thống giúp điều hòa không khí dẫn, phân gió đến các nơi theo yêu cầu Thiết kế hệ thống kênh gió là phải đảm bảo Ít …