Hiệu quả của hệ thống làm sạch hạt thép được đánh giá bằng độ sạch của hạt thép tái sử dụng sau khi làm sạch bụi và các