Sơn phủ ống công nghiệp

Sơn Ống công nghiệp

Hiện có hàng ngàn dặm đường ống dọc ngang khắp nước Anh, dùng để vận chuyển các sản phẩm như dầu, khí đốt, nước và dầu mỏ tinh chế từ các nguồn sản xuất đến các điểm giao hàng. Một số đường ống này vẫn được coi là bí mật quốc gia, ẩn dưới mặt …