Việc sở hữu hệ thống thu hồi hạt thép là điều hoàn toàn cần thiết. Bởi sau khi phun bi, việc làm sạch bụi, làm sạch vật liệu